Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
BROMMAGYMNASTERNA
Glädje - Trygghet - Utveckling
Brommagymnasternas Gymnastikmodell
Schematisk bild över vår modell (OBS ljusblå rutor 1-2 ggr/ vecka)

 Utgångspunkten är Gymnastikförbundets modell och tankarna att vi ska ha en så stor variation av träning, vi klarar av att hantera, inom de olika typer träningsdisciplinerna som vi erbjuder.

 

Vi utgår från gymnasternas individuella önskemål. De som önskar träna för att träna ska kunna göra det, de som önskar träna för att tävla på lokala föreningstävlingar ska kunna göra det och de som önskar träna för att tävla på nationella och internationella tävlingar ska kunna göra det.

 

Tanken med den nya modellen är också att vidareutveckla det ideella och demokratiska grundfundamentet som vår förening baseras på.

Vi önskar att så många medlemmar som möjligt kan vara med och påverka och aktivt arbeta för att utveckla föreningen. Det ideella engagemanget ska uppskattas oavsett mängd investerad tid och vi ska utveckla möjligheterna att vara delaktig på individens villkor.

 

Huvudansvariga för all vår träning kommer fortsättningsvis våra anställda huvudtränare att vara, både inom MAG och Truppgymnastik, men de kommer att ha mer formell hjälp av ideella som de i sin tur säkerställer kvaliteten av träningen via.

 

 

Manlig Artistisk Gymnastik

 

Beträffande vår träning inom Manlig Artistisk Gymnastik gäller följande:

•       Antagning: sker individuellt efter uttagning/erbjudande

•       Träning: sker beroende på ålder och utvecklingsnivå i enlighet med Svenska Gymnastikförbundets riktlinjer

•       Tävlingar: beroende på ålder och utvecklingsnivå deltar vi på olika lokala, regionala, nationella och internationella tävlingar.

·         Tränare/ledare: Alla tränare har en professionell utbildning i botten och mångårig erfarenhet.

 

 

Barn & vuxengrupper, barngrupper och grupper som tränar truppgymnastik

 

Antalet träningstillfällen per termin varierar beroende på ålder.

För de yngsta gymnasterna och alla grupper som tränar en gång i veckan handlar det oftast om 12 ordinarie tillfällen på hösten och 15 ordinarie tillfällen på våren. Det är också antalet veckor vi har träning per termin.

 

Vissa lov och helger är exkluderade och om en träning ställs in försöker vi kompensera med ett träningstillfälle vid sidan av de ordinarie under terminen eller vid ett senare tillfälle.

Utöver de ordinarie träningstillfällena erbjuds alla gymnaster att delta på samträningar tillsammans med övriga grupper i samma åldersspann.

 

För grupper som tränar 2 - 3 gånger i veckan eller fler och tränar för att tävla erbjuder vi fler träningstillfällen. Hur tävlingar är planerade och tränarnas planering av träningarna avgör antalet tillfällen.

 

 

Antal gymnaster per grupp kan variera något utifrån salen / hallen som träningen genomförs i. Vanligtvis är det mellan 22-25 barn per träningsgrupp. 

 

Gymnastmål per åldersgrupp är svåra att direkt avgöra då gymaster utvecklas väldigt olika. För de yngre grupperna finns målsättningar uttalade. För äldre gymnaster kommer gruppernas sammansättningar att avgöra vilka övningar som tränas på samt gruppernas ev. önskemål att tävla på olika typer av tävlingar.

 

Överflyttningar mellan grupper

Grundtanken är att det stora antalet gymnaster får välja själva om de önskar träna en alt. två gånger i veckan från 7 års ålder.

 

Vill gymnast delta i grupp/ lag som tränar för att tävla på nationell nivå handlar det om att, utöver det individuella önskemålet, vara del av ett träningsupplägg som krävs för lagets önskan att nå vissa resultat ska uppnås. I det här fallet kommer det även att krävas en viss typ av kunnande för att säkerställa lagets jämna nivå.

 

Antalet tränare/ledare per grupp

Antalet tränare får aldrig understiga två i hallen vid en och samma träning. Undantag kan vara vid Barn och Vuxenträning då fler vuxna finns på träningen.

I normalfallet är antalet tränare per träningstillfälle minimum följande exkl. ungdomar under utbildning.:

·         Barn och Vuxengrupp och Barngrupp: 2 tränare per grupp

·         Flick- och pojkgrupper: 2-3 tränare per träningstillfälle. När grupper gör mer avancerade övningar är det vanligtvis minst 3 tränare per grupp

·          

·         Vi strävar efter att ha så många ungdomar / gymnaster engagerade som tränare i olika grupper. Önskvärt är också att gymnasterna ej kommer från samma lag då det kan leda till problem under tävlingssäsongen..

 

Alla tränare för gymnaster i ett åldersspann ska ha en ideellt aktiv teamledare/ sektionsansvarig att vända sig till som dessutom är sammankallande till gemensamma möten och har rollen att säkerställa att alla får del av information samt är en kanal mot kansliet/ andra delar av föreningen.(se nedan)

 

För att vi ska utveckla Brommagymnasternas sätt att genomföra olika övningar och säkerställa kvaliteten i övningarna kommer vi att ha ideella eller anställda som tar ett ansvar för olika åldersgrupper beträffande fristående samt teknik inom de grupper som tränar truppgymnastik.(se nedan). Detta ska också underlätta för gymnaster att byta grupper . Dessutom säkerställer vi att alla tränare har rätt kunskap om hur en övning ska genomföras.

 

Tränares utbildningsnivå

Vår strävan är att tränare alltid ska ligga steget före gymnasterna i kunskapsnivå.

All träning sker i enlighet med Svenska Gymnastikförbundets regler. Länk till regler vid hopp med trampett och  Länk till regler vid tumbling. Länk till Mottagning- tävling och uppvisning

 

I varje grupp ska det finnas minst en utbildad tränare för den nivån gymnasterna i respektive grupp ligger på. Övriga tränare är en ungdomsledare eller en förälder som har gått min. baskurs.

 

Följande utbildningar erbjuder vi tränare:

·         BGs interna Grundutbildning.  För nya tränare/ ledare som ska vara ledare/tränare av en Barn & Vuxengrupp   alt. Barngrupp

·         BGs interna utbildning av ungdomsledare/ gymnaster som önskar bli/ arbeta som tränare (från 12/13 års ålder)

·         Gymnastikförbundets Baskurs - för alla tränare som ska träna Barn och Flick- och pojkgrupper. Ambitionen är att BG arrangerar den minst två gånger per verksamhetsår.

·         Gymnastikförbundets Stegkurser - för alla tränare som önskar så att de ligger steget före gymnasterna i sin utveckling och önskan att göra specifika övningar som kräver specifika tränarlicenser . Steg 1 kurser försöker föreningen att arrangera i egen regi.

·         De tränare som föreningen finansierar steg kurser för förväntas stanna i klubben under några år.

 

Exempel på vad som krävs vid Mottagning – Tävling och uppvisning

På uppvisning och tävling ska alltid ledare finnas vid tumblinggolvet för att ingripa om en gymnast misslyckas i övningen.

För övningar med svårighet från och med dubbel volt utan skruv måste minst en ansvarig ledare stå med båda fötterna uppe på landningsmattan som mottagare. Ledaren ska inneha gällande tumblinglicens på minst den nivå som motsvarar de övningar som gymnasterna utför. Detta krav gäller från och med dubbelsalto utan skruv.

Vid tävling och uppvisningar ska endast utföras övningar som gymnasterna behärskar väl och som endast kräver säkerhetsmottagning.

 

 

Fördelning av träningslokaler beroende på ålder och tillgång

 

Specialhallar för gymnastik är en bristvara i Stockholms kommun. Beroende på antalet timmar vi får oss tilldelade i dessa hallar erbjuds lagen olika typ av träningsmöjligheter.

Det är också skillnad på redskap i olika salar. BG försöker utrusta så långt det är möjligt och skolorna ger accept på att vi får förvara redskap hos dem.

 

De lag som tävlingar på nationell nivå har förtur till de tider i specialhallar som vi får. ( Prio 1: SM, Prio 2:RM äldre, Prio 3 RM yngre, RT samt grupper som tränar 3 ggr/vecka.) Därefter styr ålder på gymnaster och svårighetsnivå på gruppens övningar prioriteringsordningen.

 
 
 
 
Sociala medier
Samarbetspartners